Pomoce dydaktyczne z programu „Laboratoria przyszłości”

Załącznik nr 4

do Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Pomoce dydaktyczne z programu „Laboratoria przyszłości”

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Strzegom - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza
z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom; REGON 890718372, NIP 884-23-65-255 – reprezentowaną przez Dyrektora Agnieszkę Łukaszonek

adres do korespondencji:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza  z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu, ul. Brzegowa 1, 58-150Strzegom, REGON: 000691932, NIP: 884-23-26-114

 1. Opis przedmiotu zamówienia (lub w załączeniu) - ilość i rodzaj towaru, etapy i miejsce dostawy, termin realizacji, zakres i lokalizacja wykonania robót budowlanych, rodzaj usługi, zakres rzeczowy i czasowy wykonania, i inne: W załączeniu   
 2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: 20 grudnia 2021r.
 3. Okres gwarancji: 24 miesiące
 4. Warunki płatności: przelew 14 dni
 5. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena
 6. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
 1. Formularz propozycji cenowej (według zamieszczonego wzoru),
 2. Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym.
 1. Zaproponowana cena brutto powinna zawierać wartość usługi/dostawy/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia. Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania
 2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w pkt. 6, które nie podlegają zmianie w toku niniejszego postępowania.
 3.  Termin składania ofert do 15.12.2021r. na adres Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu, ul. Brzegowa 1, 58-150 Strzegom lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły, bądź w formie elektronicznej na adres e-mail: psp3@strzegom.pl
 4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:
 1. Edyta Fior , tel. 74 6491930
 1. Ceny podane w propozycji cenowej mają być wyrażone cyfrowo i słownie, propozycja cenowa ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką oraz ma obejmować całość zamówienia i zawierać opis spełnienia innych kryteriów wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.
 2. Inne np. wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wadium.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Wykaz załączników:

 

1. Wykaz pomocy dydaktycznych

2. Propozycja cenowa

3. Zaproszenie w wesji pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem przesłanych danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu, reprezentowana przez Dyrektora,  email: psp3@strzegom.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@efect-szkolenia.pl
 3. Przesłane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy oraz w celach kontaktowych związanych
  z umową.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Ustawa z dnia 29 września 1994r. rachunkowości, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych
 3. art. 6 ust. 1 lit. f - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest umożliwienie prawidłowej realizacji umowy między stronami, komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy.
 1. Kategorie danych osobowych: dane osobowe osób uprawnionych do podpisania umowy: imię i nazwisko, stanowisko, dane osobowe pracowników strony w zakresie: imię i nazwisko, adres korespondencji służbowy, numer telefonu służbowego, adres e-mail służbowy.
 2. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. Podmioty t.j. dostawców usług lub produktów,
  w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT (serwis, hosting)
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. W szczególności dane mogą być również przetwarzane przez wynikający z przepisów prawa okres związany
  z dochodzeniem i przedawnieniem roszczeń.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie,
  a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi
  w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
 5. Ma  Pani/Pan  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
 6. Przesłane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia do umowy.
 9. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości podpisania umowy

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Nr 3 w Strzegomiu PSP
(2021-12-09 22:15:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Nr 3 w Strzegomiu PSP
(2021-12-10 00:44:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki