Organy, kompetencje

ORGANY SZKOŁY

 1. DYREKTOR

 2. RADA PEDAGOGICZNA

 3. RADA RODZICÓW

 4. SAMORZĄD UCZNIOWSKI

  KOMPETENCJE Dyrektora Szkoły:

 1. kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą,

 2. organizuje działalność szkoły,

 3. prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników,

 4. sprawuje opiekę nad uczniami,

 5. dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

Rada Pedagogiczna 

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 1. uchwala regulamin swojej działalności,

 2. podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,

 3. zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny,

 4. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego,

 5. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy,

 6. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 7. uchwala Statut Szkoły i wprowadza zmiany (nowelizacje) do Statutu.

  Rada Rodziców

 1. uchwala regulamin swojej działalności,

 2. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy.

 3. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki.

Samorząd Uczniowski Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej  i  Dyrektorowi, we wszystkich sprawach Szkoły,  w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów, a ponadto:

 1. Opiniuje szkolny Program Profilaktyczny i Wychowawczego Szkoły;

 2. organizowanie pomocy koleżeńskiej;

 3. inspirowanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz Szkoły i środowiska;

 1. rozstrzyganie sporów między uczniami;

 2. organizowanie i współudział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;

 3. redagowanie treści umieszczanych na tablicy ogłoszeń i tablicy z informacjami o pracy Szkoły;

 1. współdecydowanie o wyborze spośród nauczycieli opiekuna samorządu uczniowskiego;

 1. wybór Rzecznika Praw Ucznia.

 

Szczegółowy zakres kompetencji organów szkoły określa Statut Szkoły, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców i Regulamin Samorządu Uczniowskiego.   


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wyrwa Małgorzata
(2013-10-17 10:54:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Nr 3 w Strzegomiu PSP
(2021-02-18 14:25:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki