ZAPROSZENIE OFERTOWE

na remont sali edukacji wczesnoszkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3

im. Henryka Sienkiewicza w Strzegomiu
 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro netto.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza

Ul. Jeleniogórska 19

58-150 Strzegom , tel. 74 649 19 30, e-mail: psp3@strzegom.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1.      Rozebranie listew przyściennych z drewna liściastego

2.      Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych – rulony krotność =3

3.      Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytowego po wykonaniu tynków mozaikowych.

4.      Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

5.      Ślepa podłoga z płyt OSB gr. 25mm

6.      Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe – grubość całkowita 2mm, wysoka klasa ścieralności, trudnozapalna, antypoślizgowa.

7.      Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych-zgrzewanie wykładzin rulonowych

8.      Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2

9. Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych

      i betonowych wylewanych

10.Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych

     i betonowych wylewanych

11.Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych-podłoży gipsowych

     z gruntowaniem.

12.Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie ; warstwa pośrednia na ścianach

13.Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie na ścianach

14.Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

15. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km

16. Koszty utylizacji i składowania gruzu.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w dniu odbioru wymaganych atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, gwarancji wbudowanych materiałów budowlanych

W celu dokonania prawidłowej wyceny robót wymagane jest dokonanie oględzin lokalu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu w godz. od 8.00 do 13.00

 

III. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena ofertowa jest to cena ryczałtowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego terminowo wraz z podatkiem VAT. Każdy Wykonawca może podać jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone.

 

IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: 14 dni roboczych od dnia zwarcia umowy.

 

V. Rodzaje kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

- najkorzystniejsza cena.
 

VI. Termin płatności do 21 dni od dnia otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru robót, potwierdzony przez inspektora nadzoru oraz kompletu wymaganych dokumentów w umowie; na rachunek Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze.           

Gwarancja - 36 miesięcy, w tym na zastosowane wyroby budowlane, od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy.

 

VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.11.2013r. do godz. 12.00 w formie pisemnej do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu ul. Jeleniogórska 19 (za dostarczone w terminie formularze ofertowe uważa się te, które wpłyną do siedziby Zamawiającego).

 
 
 
 

Załącznik nr 4 do Regulaminu

 
 

                                                                                        Strzegom, dnia……………………..

 
 
                                                                                             
Znak sprawy …………………………
 
 
FORMULARZ OFERTY
 
 
1. Nazwa i adres WYKONAWCY

   Nazwa: ……………………………………………………………..

   Adres: ……………………………………………………………...

   NIP: ………………………………………………………………...

   REGON: ……………………………………………………………

   Nr Rachunku Bankowego: ………………………………………….

2. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za:

                        cena netto:……………………………... zł.

                        podatek VAT: ………………………… zł.

                        cenę brutto: …………………………….zł.

                        słownie brutto: …………………………………………… zł.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

    Zastrzeżeń.

4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

5. Załącznikiem do niniejszego formularza oferty stanowiącej integralną część jest:

    - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS

 
 
 
 ……………………………..……

                                                                                  podpis osoby uprawnionej

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu

 

                                                                                                                         28.11.2013r.

                                                                               Strzegom , dnia……………………..

(pieczątka zamawiającego)

Znak sprawy  PSP3.251.1.2013

 

Protokół z przeprowadzonego

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

o wartości powyżej 1500 euro a nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro

 

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm) ustawy nie stosuje się

 

1. W celu zamówienia

   remont sali edukacji wczesnoszkolnej  w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3

  w Strzegomiu    która jest robotą budowlaną przeprowadzono zapytanie ofertowe.

   Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 11 385,01 zł netto, co stanowi 2 832,37.euro

2. W dniu 22.11.2013 r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej  wymienionych  

   Wykonawców poprzez rozesłanie formularza ofert, który stanowi integralną  część

    niniejszej dokumentacji

3. W terminie do dnia 28.11.2013r. do godz. 1200 przedstawiono poniższe oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1.

P.P.H.U. „PORTAL” Krzysztof Sobol

58-150 Strzegom,ul. Dąbrowskiego 23/2

9 700,00 zł,-

11 931,00

 

 

 

 

 

4. Wybrano Wykonawcę:

     P.P.H.U. „PORTAL” Krzysztof  Sobol ; 58-150 Strzegom ul. Dąbrowskiego 23/2

    ……………………………………………………………………..……………………

5. Uzasadnienie wyboru ofert najkorzystniejszej

       najniższa cena

    ……………………………………………………..……………………………………...

W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli:

1) Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu – Agnieszka Łukaszonek

2) Sekretarz szkoły- Wiesława Sapoń                                                                     

                                                                                 

                               Zatwierdzam                                                          

     ………………………………….

                                                                   (podpis dyrektora  lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
(2013-11-29)
Udostępnił:
Nr 3 w Strzegomiu PSP
(2013-11-22 12:41:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wyrwa Małgorzata
(2013-11-29 09:30:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki