Zaproszenie ofertowe na remont sali edukacji wczesnoszkolnej

ZAPROSZENIE OFERTOWE

na remont sali edukacji wczesnoszkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3

im. Henryka Sienkiewicza w Strzegomiu

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro netto.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza

Ul. Jeleniogórska 19

58-150 Strzegom , tel. 74 649 19 30, e-mail:  psp3@strzegom.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Rozebranie listew przyściennych z drewna  liściastego

2.      Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych – rulony krotność =3

3.      Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytowego po wykonaniu tynków mozaikowych.

4.      Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

5.      Ślepa podłoga z płyt OSB gr. 25mm

6.      Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe – grubość całkowita 2mm, wysoka klasa ścieralności, trudnozapalna, antypoślizgowa.

7.      Posadzki  z wykładzin z tworzyw sztucznych-zgrzewanie wykładzin rulonowych

8.      Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi  do 5m2

9. Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych

      i betonowych wylewanych

10.Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych

     i betonowych wylewanych

11.Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych-podłoży gipsowych

     z gruntowaniem.

12.Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie ; warstwa pośrednia na ścianach

13.Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie na ścianach

14.Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

15. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km

16. Koszty utylizacji i składowania gruzu.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w dniu odbioru wymaganych atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, gwarancji wbudowanych materiałów budowlanych

W celu dokonania prawidłowej wyceny robót wymagane jest dokonanie oględzin lokalu Publicznej Szkoły  Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu w godz. od 8.00 do 13.00

 

III. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena ofertowa jest to cena ryczałtowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego terminowo wraz z podatkiem VAT. Każdy Wykonawca może podać jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone.

 

IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: 14 dni roboczych od dnia zwarcia umowy.

 

V. Rodzaje kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

- najkorzystniejsza cena.

 

VI. Termin płatności do 21 dni od dnia otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru robót, potwierdzony przez inspektora nadzoru oraz kompletu wymaganych dokumentów w umowie; na rachunek Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze.           

Gwarancja - 36 miesięcy, w tym na zastosowane wyroby budowlane, od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy.

 

 

 

VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.11.2013r. do godz. 12.00 w formie pisemnej do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu ul. Jeleniogórska 19 (za dostarczone w terminie formularze ofertowe uważa się te, które wpłyną do siedziby Zamawiającego).

Wytworzył:
(2013-11-29)
Udostępnił:
Nr 3 w Strzegomiu PSP
(2013-11-29 11:15:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Nr 3 w Strzegomiu PSP
(2013-11-29 11:16:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki