Cele i zadania

Cele i zadania szkoły.

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa.

2. Szkoła dąży do zapewnienia warunków wszechstronnego rozwoju uczniów, osiąganego poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności oraz wychowania, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, a także zasad promocji i ochrony zdrowia.

3. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1)  szkolny zestaw programów nauczania obejmujący całą działalność  dydaktyczną szkoły;

2)  program wychowawczo - profilaktyczny szkoły obejmujący:

 1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
 2. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

             1. Kształcenie ogólne w szkole ma na celu:

 1. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 2. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 3. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 4. rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność
  i przedsiębiorczość;
 5. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 6. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 7. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 8. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 9. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 10.  dbanie o wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez  pogłębianie  wiedzy  oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 11.  kształtowanie postawy otwartej  wobec  świata  i innych ludzi, uczenie aktywności w życiu  społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 12.  zachęcanie do  zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 13. ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

             2. Do zadań szkoły należy:

 1. łagodne wprowadzenie ucznia w świat wiedzy;
 2. przygotowanie   do   wykonywania    obowiązków    ucznia    oraz    wdrażanie    samorozwoju;
 3. zapewnienie  bezpiecznych warunków   oraz  przyjaznej  atmosfery  do  nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia;
 4. dbanie o  integralny   rozwój     biologiczny,  poznawczy, emocjonalny,  społeczny i   moralny ucznia;
 5. kształtowanie kompetencji  językowych uczniów  oraz dbanie o   wyposażenie ich  w   wiadomości i    umiejętności   umożliwiające    komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały;
 6. kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych;
 7. wprowadzenie uczniów   w   świat   literatury,   ugruntowanie   ich  zainteresowań czytelniczych  oraz    wyposażenie    w    kompetencje    czytelnicze potrzebne   do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury;
 8. stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i  umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w  tym logicznego i algorytmicznego  myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami   komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na różnych przedmiotach m.in.  do pracy  nad  tekstem, wykonywania  obliczeń, przetwarzania informacji i jej prezentacji w różnych postaciach;
 9. przygotowywanie uczniów do dokonywania   świadomych i  odpowiedzialnych wyborów;
  w  trakcie korzystania z zasobów   dostępnych w  Internecie,  krytycznej analizy informacji, bezpiecznego  poruszania  się w  przestrzeni cyfrowej, w  tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z  innymi użytkownikami sieci;
 10. podjęcie  działań  mających na celu  zindywidualizowane  wspomaganie  rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości;
 11. kształtowanie postaw prozdrowotnych  uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych   dla   zdrowia  własnego  i  innych osób, a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki;
 12.  wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i  tradycji   narodowych;
 13. przygotowanie i zachęcanie uczniów do podejmowania  działań na rzecz  środowiska  szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;
 14. kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie zainteresowań ekologicznych uczniów;
 15. przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
 16. ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny.
Wytworzył:
Udostępnił:
Wyrwa Małgorzata
(2013-10-21 10:45:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Nr 3 w Strzegomiu PSP
(2021-02-18 13:23:00)