Protokół z przeprowadzonego zaproszenia ofertowego

 Załącznik nr 5 do  Regulaminu

  Strzegom, dn. 28.11.2013r.

 

 

 

(pieczątka zamawiającego)

Znak sprawy  PSP3.251.1.2013

 

Protokół z przeprowadzonego

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

o wartości powyżej 1500 euro a nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro

 

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm) ustawy nie stosuje się

 

1. W celu zamówienia

   remont sali edukacji wczesnoszkolnej  w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3

  w Strzegomiu    która jest robotą budowlaną przeprowadzono zapytanie ofertowe.

   Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 11 385,01 zł netto, co stanowi 2 832,37.euro

2. W dniu 22.11.2013 r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej  wymienionych  

   Wykonawców poprzez rozesłanie formularza ofert, który stanowi integralną  część

    niniejszej dokumentacji

3. W terminie do dnia 28.11.2013r. do godz. 1200 przedstawiono poniższe oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1.

P.P.H.U. „PORTAL” Krzysztof Sobol

58-150 Strzegom,ul. Dąbrowskiego 23/2

9 700,00 zł,-

11 931,00

 

 

 

 

 

 

4. Wybrano Wykonawcę:

     P.P.H.U. „PORTAL” Krzysztof  Sobol ; 58-150 Strzegom ul. Dąbrowskiego 23/2

    ……………………………………………………………………..……………………

5. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej

       najniższa cena

    ……………………………………………………..……………………………………...

W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli:

1) Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu – Agnieszka Łukaszonek

2) Sekretarz szkoły- Wiesława Sapoń                                                           

                                                                                 

                                                                                                                                                 Zatwierdzam                                                                                                                                                                                                            ………………………………….

                                                                   (podpis dyrektora  lub osoby upoważnionej)

Wytworzył:
(2013-11-29)
Udostępnił:
Nr 3 w Strzegomiu PSP
(2013-11-29 11:30:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Nr 3 w Strzegomiu PSP
(2013-11-29 11:55:19)